PRZEWODNIK WYBORCY

powrot

Kto może głosować?

Prawo wybierania ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 rok życia. Z pośród uprawnionych do głosowania wyłączone są osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu oraz pozbawione praw publicznych prawomocnym sądu lub Trybunału Stanu.

W jaki sposób można oddać swój głos?

Głos można odbyć we właściwym miejscowo lokalu wyborczym. Właściwość miejscową danego lokalu ustala się na podstawie miejsca zamieszkania.

Wybierając się do lokalu wyborczego należy zabrać ze sobą dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W lokalu wyborczym po wylegitymowaniu się dokumentem tożsamości wyborca otrzyma kartę do głosowania. Następnie powinien się udać miejsca odosobnienia, jakim jest kabina wyborcza i tam przystąpić do głosowania.

Głosowanie jest tajne.

Oddanie głosu następuje poprzez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x" na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania.

Dopisanie się na listę wyborców

Wyborcy, którzy aktualnie przebywają poza miejscem swojego stałego zamieszkania i w dniu wyborów również ich nie będzie pod adresem zameldowania mogą dopisać się w miejscu aktualnego przebywania na listę wyborców.

Można złożyć taki wniosek do urzędu gminy aktualnego miejsca zamieszkania najpóźniej w piątym dniu przed dniem wyborów.

Do listy wyborców mogą się także dopisać osoby, które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania.

Zaświadczenie

Wyborca może też głosować poza miejscem stałego zamieszkania w dowolnym lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej pobierze w gminie zaświadczenia o prawie do głosowania. Tego typu dokument jest bezpłatny i można załatwić go praktycznie od ręki.

Głosowanie za granicą

Wyborca stale zamieszkujący za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą aby zagłosować w wyborach powinien wystąpić z wnioskiem o wpisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą. Wyborcy z polskimi paszportami są wpisywani do spisu wyborców sporządzanego przez konsula. Do spisu wyborców można się dopisać poprzez osobiste stawiennictwo przed konsulem, pisemnie, telefonicznie, faksem lub mailowo. Konsul, aby dopisać do listy powinien otrzymać zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia oraz miejsce pobytu wyborcy, numer ważnego polskiego paszportu, a także datę i miejsce jego wydania. Jednorazowe dopisanie do spisu wyborców w obwodzie utworzonym za granicą, umożliwia głosowanie w pierwszej i drugiej turze wyborów.

Aby głosować za granicą należy się zgłosić się do konsula najpóźniej 3 dnia przed dniem wyborów.

Głosowanie w szpitalu, areszcie lub domu pomocy społecznej

Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani na listę wyborców z urzędu przez dyrektora danej jednostki.

Osoby, które pojawią się szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym dopiero w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

Cisza wyborcza

Cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania, tj. w dniu 9 maja od godz. 0.00 i trwa do zakończenia głosowania, tj. do godz. 21.00 w dniu 10 maja 2015 r., jeżeli żadna z obwodowych komisji wyborczych, w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń, nie podejmie uchwały o przedłużeniu głosowania.

W okresie tym zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej, w tym zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych.

W trakcie trwania ciszy wyborczej zabronione jest także podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań (sondaży) opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań wyborczych i wyników wyborów oraz wyników sondaży wyborczych przeprowadzanych w dniu głosowania.

Naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej stanowi wykroczenie, a naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów — występek. Zatem ocena czy w danym przypadku doszło do naruszenia tego zakazu nie będzie należała do Państwowej Komisji Wyborczej, lecz do organów ścigania i sądów.

Dlatego też, wszystkie przypadki naruszenia ciszy wyborczej należy zgłaszać Policji.

 

O nas Regulamin Darowizna Archiwum Kontakt Copyright © 2014 by Wyborca. All rights reserved.