WYBORCA.PL / REGULAMIN

Regulamin www.wyborca.pl


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy Wyborca.pl należy do Fundacji Polonia Civilis- KRS 0000457904, z siedzibą w Warszawie, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 1132868687, Regon: 146626634

§ 1

Korzystając z serwisu www.wyborca.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

§ 2

Wymagania techniczne / sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu : komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.


Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.wyborca.pl

2) Administrator – właściciel serwisu - Fundacja Polonia Civilis

3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.wyborca.pl


Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do Administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.

§ 2

Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

§ 3

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika jak również prawa i obowiązki Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.wyborca.pl.

§ 4

Zastrzegamy sobie prawo, bez uprzedniej zapowiedzi , do zmiany informacji w naszej ofercie internetowej w całości lub części, jej aktualizacji, uzupełnienia lub skasowania.

§ 4

Jako oferent usług jesteśmy odpowiedzialni za informacje własne, które przygotowaliśmy do wykorzystania w naszej ofercie internetowej, zgodnie z ustawami ogólnymi.


Rozdział 4

Usługi oferowane w serwisie

§ 1

Na stronach serwisu użytkownik ma możliwość skorzystania z :
- Założenie strony profilowej( usługa płatna)
-zamieszczenie prezentacji kandydata ( usługa płatna)


Rozdział 5

Postępowanie reklamacyjne

§ 1

Reklamacje dotyczące usług świadczonych na stronie www.wyborca.pl należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres email : poczta@wyborca.pl

§ 2

Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika który przesłał użytkownik lub na inny wskazany przez użytkownika adres.


Rozdział 6

Dane osobowe

§ 1

Administrator portalu gromadzi dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z redakcją serwisu.


Rozdział 7

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

§ 1

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu. Przed planowaną przerwą użytkownicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną.


Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 2

Niniejszy regulamin obowiązuje od 3 czerwca 2014 roku

 

O nas Regulamin Darowizna Archiwum Kontakt Copyright © 2014 by Wyborca. All rights reserved.